Aankondiging ALV op 30 oktober 2023

2 oktober 2023

Beste leden van SV RAP,

Op maandag 30 oktober 2023 om 19.30 uur is er een Algemene Ledenvergadering (ALV) in ons clubhuis. Zowel leden als ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd om langs te komen. Voor alle aanwezigen staat een hapje en drankje klaar. De agenda (onder voorbehoud) is hieronder te vinden. Heb je vragen of wil je een punt agenderen? Laat het dan weten via een mail naar info@svrap.nl.

Met sportieve groet,

Bestuur SV RAP

Jurriaan Frakking, voorzitter
Nikola Pavloff, secretaris
Beytullah Tek, Algemeen Bestuurslid (sponsoring)
Abel Menkveld, Algemeen Bestuurslid (IT)

 


 

Update 24 oktober: aanpassing in de agenda

In de vorige week uitgestuurde agenda voor de ALV heeft het bestuur aangegeven nog op zoek te zijn naar een Voorzitter. Daarop heeft Frits Zuyderhoff zich bij ons kandidaat gesteld. Na een prettig gesprek heeft het bestuur besloten hem kandidaat te stellen voor de rol van Voorzitter op de komende Algemene Ledenvergadering. Frits is al 19 jaar lid van SV RAP en speelt dit seizoen in ons 6e elftal. Zijn kandidaatstelling is toegevoegd aan punt 8 van de agenda.

Ook delen wij graag dat in aanloop naar de ALV de financiële stukken (staat van baten en lasten en de balans) over het vorige boekjaar (seizoen ‘22-’23) ter inzage klaar liggen in de bestuurskamer.

We hopen jullie te zien op 30 oktober, we beginnen om 19.30 uur.

 


 

Agenda (onder voorbehoud)

 1. Opening van de voorzitter

 2. Ingekomen stukken

 3. Notulen van Algemene Vergadering van dinsdag 30 augustus 2022, 19:30 uur. De notulen zijn hier te bekijken.

 4. Mededelingen Bestuur

 5. Jaarverslag secretaris seizoen 2022/2023

 6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2022/2023

 7. Verslag kascommissie, decharge bestuur

 8. Verkiezing van het bestuur

  Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:
  – Jurriaan Frakking, Voorzitter
  – Nikola Pavloff, Secretaris
  – Bey Tek, Algemeen bestuurslid (Sponsoring)
  – Abel Menkveld, Algemeen bestuurslid (IT)

  Jurriaan Frakking treedt af als voorzitter en is niet herkiesbaar. Charles Kint is op 19-09-2023 afgetreden als vice-voorzitter en niet herkiesbaar.
  De volgende bestuursleden worden door het Bestuur kandidaat gesteld:
  – Frits Zuyderhoff, Voorzitter
  – Jordi van der Heijden, Penningmeester
  – Rob Matzen, Algemeen bestuurslid (Technische zaken)
  – Shayne Deppe, Algemeen bestuurslid (Jeugdzaken)

  Leden worden uitgenodigd om hun interesse in een bestuursfunctie kenbaar te maken aan het huidige Bestuur.

 9. Vaststelling begroting seizoen 2023-2024

 10. Verkiezing kascommissie
  De kascommissie bestaat uit Paul Kortleve. Er worden nog twee andere leden gezocht voor deze commissie.


 11. Oprichting nieuwe commissies

  a) ActiviteitencommissieOm nog meer levendigheid op de club te creëren en de betrokkenheid van leden bij de club te vergroten stelt het Bestuur voor een activiteitencommissie te vormen. De leden van de activiteitencommissie nemen het voortouw in de organisatie van interne activiteiten voor de jeugd- en seniorenleden. Denk aan de organisatie van toernooien en feestavonden op de club.

  b) Gebouwcommissie
  Ons clubgebouw is binnen enkele jaren aan vernieuwing toe (renovatie of nieuwbouw). De leden van de gebouwcommissie brengen de mogelijkheden in kaart, overleggen met stakeholders en presenteren de opties aan het Bestuur.

 12. Rondvraag

 13. Sluiting door de voorzitter