Lees onze

HUISREGELS

Het bestuur van SV RAP verzoekt spelers en bezoekers van Sportpark het Loopveld de volgende regels in acht te nemen:

  • Voor SV RAP is iedereen gelijk en wordt met respect behandeld.
  • Publiek , trainers, leiders en spelers accepteren altijd de beslissingen van de scheidsrechter.
  • SV RAP tolereert zowel bij thuis- en uitwedstrijden geen fysiek- of verbaal geweld waar dan ook op of buiten het sportterrein .
  • Iedereen wordt geacht zorgvuldig met materialen van SV RAP en de andere aanwezigen om te gaan.
  • Glaswerk mag nimmer mee naar buiten worden genomen, e.e.a. conform KNVB regels.
  • Roken is in het clubgebouw van SV RAP nergens toegestaan.
  • Voor zover niet opgenomen in de huisregels van SV RAP zijn de KNVB regels van toepassing. Medewerkers van SV RAP zijn bevoegd bij overtreding van één of meer van de huisregels personen de aanwezigheid op- of toegang tot het sportpark te ontzeggen.
Overige huisregels

De regels zijn alfabetisch op trefwoorden gerangschikt. Het gaat over zowel administratieve, financiële als kantinezaken. Alle regels gelden in principe voor alle spelende leden. Ook al wordt er gesproken over ‘de speler’, ‘zijn’ en ‘hij’, de regels zijn van toepassing op zowel mannelijke als vrouwelijke leden. Formulieren kunnen over het algemeen bij de club worden afgehaald.

AANMELDEN
Een speler kan zich online aanmelden bij de SV RAP met het aanmeldingsformulier op de website. Het inschrijfformulier is te vinden op de website www.svrap.nl. onder het kopje “lid worden”. Het formulier moet volledig ingevuld zijn. Een nieuw lid betaalt eenmalige administratiekosten van € 25.-, te verrekenen bij inschrijving.

AANSPRAKELIJKHEID
SV RAP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vermissen van goederen of opgedane schade op de terreinen van de vereniging. Alleen vrijwilligers kunnen (indien lid van SV RAP) in beperkte gevallen schade verhalen, voortgekomen uit werkzaamheden voor de club, mits dit gedekt wordt door de verzekering van de KNVB. Hiervoor dient de vrijwilliger bij de KNVB als lid van SV RAP bekend te zijn. Dit wordt per geval bekeken. In geval van schade door derden kan SV RAP slechts helpen bij de bemiddeling van een regeling of aanvraag. Iedereen betreedt het terrein van SV RAP op eigen risico en aanvaardt de risico’s die volgen uit de sportbeoefening bij, schouwing van of medewerking aan SV RAP.

AANVOERDERS EN LEIDERS
De leiders zijn het aanspreekpunt van het team, voor de club. Indien een team geen leider heeft, dan is de aanvoerder het aanspreekpunt. Zaken die het hele team aangaan, zoals wedstrijdwijzigingen en toernooien, maar ook fouten in het wedstrijdformulier of contributie achterstand, worden in eerste instantie via de leider of aanvoerder geregeld. Deze wordt geacht een e-mail adres te hebben om zich voornamelijk via de e-mail met de secretaris en de penningmeester te onderhouden inzake leden- en contributieaangelegenheden.

AANVOERDERSAVOND
Eén tot twee keer per jaar wordt er op SV RAP een aanvoerdersavond georganiseerd. Hierbij dienen alle aanvoerders (of leiders) van de betreffende ingeschreven teams aanwezig te zijn. De eerste is in september, de tweede in maart. Op de aanvoerdersavond zullen zaken besproken worden als: ledenadministratie, contributieverplichtingen, huishoudelijke mededelingen, scheidsrechterszaken, competitieregels, etc.. Aanvoerders krijgen hierover bericht, maar dienen zelf ook actief te onderzoeken waarneer dit plaatsvindt.

ADRESWIJZIGINGEN
Ieder lid is voor zijn deel verantwoordelijk voor een juiste administratie bij SV RAP. Adreswijzigingen dienen bij moment van wijziging doorgegeven te worden aan de administratie van SV RAP, middels een brief naar het postadres of een email naar de secretaris. Ook dient een speler bereikbaar te zijn en een telefoonnummer op te geven waarop hij te bereiken is.

ALCOHOLMISBRUIK
Indien iemand zich in de kantine, de kleedkamers of op de velden schuldig maakt aan overmatig alcoholmisbruik, kan hij door medewerkers van SV RAP gesommeerd worden het terrein te verlaten.

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
Jaarlijks houdt SV RAP een ALV waarin het afgelopen seizoen geëvalueerd wordt en we vooruit kijken naar het lopende seizoen. Dit vindt normaliter plaats in mei/juni en wordt o.a. aangekondigd in de kantine en via een email aan de aanvoerders en leiders

BEDANKEN (UITSCHRIJVEN)
Een speler kan zich schriftelijk via het postadres van SV RAP laten uitschrijven (bedanken). Ook is het mogelijk om dit te doen via email aan ledenadministratie@svrap.nl. Bedanken is alleen geldig indien de persoon aan al zijn financiële verplichtingen aan de club heeft voldaan. Bedanken dient te gebeuren vóór 15 juni. Anders is de speler alsnog contributie verschuldigd over het nieuwe seizoen.

BALLENSTOK
Tegen inlevering van € 10,- borg kan de aanvoerder van een SV RAP team op wedstrijddagen een sleutel en een ballenstok krijgen. Het bezoekende team levert € 10,- borg in voor alleen een sleutel. De borg wordt geretourneerd bij onbeschadigde inlevering van de geleende zaken.

BOETES
Boetes uitgeschreven door de KNVB, betreffende een lid of team, door schuld van betreffend lid of team worden door SV RAP verhaald op deze. Hier worden o.a. bedoeld rode en gele kaarten, wedstrijdstakingen en het niet op komen dagen van teams.

BESTUUR
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de club en eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Vragen m.b.t. de contributie kunnen aan de penningmeester worden gesteld. Voor ledenadministratie wendt u zich tot de secretaris. Voor overige of algemene zaken kunt u hetzij bij de leden van het bestuur, dan wel bij de voorzitter terecht. Kantinezaken kunnen het beste worden geregeld met het daarvoor benoemde bestuurslid. Namen, telefoonnummers en emailadressen zijn te vinden op de website www.svrap.nl.

CONTRIBUTIE
Ieder lid van SV RAP betaalt per jaar contributie. Dit wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld, zie elders op de website. Indien een lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan volgt na twee herinneringen overdracht aan een incassobureau. Kosten hiervan zullen verhaald worden op de wanbetaler. Het lid is zelf verplicht na te gaan of de nota hem kan bereiken, het verschuldigde bedrag afgeschreven kan worden en of hij nog betalingen open heeft staan bij SV RAP. Betalingsregelingen of aanpassingsverzoeken kunnen worden gedaan bij de penningmeester.

E-MAIL
SV RAP beschikt over verschillende emailadressen, betreffende verschillende zaken van administratieve, financiële of overige aard. Wijzigingen kunnen meestal hierlangs worden doorgegeven.

KANTINE
Voor en na wedstrijden en trainingen zijn er in de kantine versnaperingen te verkrijgen. Bezoekers van SV RAP zijn medeverantwoordelijk voor het netjes houden van de kantine en de velden buiten. Ruim afval achter je op en retourneer lege glazen, borden, etc. achter de bar. Het is niet toegestaan met voetbalschoenen aan de kantine binnen te gaan. Onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. In de kantine zijn geen sigaretten te koop. Er geldt een rookverbod in de hele kantine. Op wedstrijddagen is de Beheerder eindverantwoordelijke en aanspreekpunt voor de gang van zaken.

KLEEDKAMERS
Help de vrijwilligers van SV RAP een handje: Houd de kleedkamers zo netjes als je ze aantreft. Ruim lege bekers, shampooflessen, etc. dus achter je op en breng lege glazen terug naar de kantine! Er mag niet gerookt worden in de kleedkamers, doucheruimten, toiletten of de gangen die hier naartoe leiden.

NIET OP KOMEN DAGEN
Indien een team niet op komt dagen bij een wedstrijd, vastgesteld door de KNVB, door eigen schuld, zullen boetes die hiervoor worden geheven (ca. € 129,- en drie winstpunten in mindering bij eerste overtreding, daarna oplopend tot het uit de competitie nemen van een team en de kosten hiervan) worden verhaald op het betreffende team, c.q. de aanvoerder. Als een team drie keer niet op komt dagen wordt het door de KNVB uit de competitie genomen. Indien er problemen zijn rond een bepaalde wedstrijddatum dient men zich tot de wedstrijdsecretaris te wenden.

OEFENWEDSTRIJD
Zie wedstrijdsecretaris

OVERSCHRIJVING
Een verzoek tot overschrijving van SV RAP naar een nieuwe club dient te gebeuren vóór 31 mei. Bij te late verwerking verleent de KNVB geen dispensatie. Indien een speler van een andere club over wenst te komen naar SV RAP dan verzorgt de administratie van SV RAP de overschrijving. Als een speler niet aan zijn contributieverplichtingen heeft voldaan en/of zijn in bruikleen gegeven kledingpakket niet heeft ingeleverd dan zal er door SV RAP geen medewerking worden verleend aan de overschrijving.

REGLEMENTEN
Iedere speler wordt geacht op de hoogte te zijn van de regels van de KNVB tijdens de wedstrijden en van de Huisregels van SV RAP.

ROKEN
In het clubhuis geldt een algeheel rookverbod.

SLEUTEL
Zie Ballenstok.

SPEELGERECHTIGDHEID
Een speler is speelgerechtigd als hij ingeschreven is bij de KNVB en zijn financiële verplichtingen jegens SV RAP heeft voldaan. In alle andere gevallen is het de speler niet toegestaan uit te komen voor een team van SV RAP.

SPELERSPAS
Sinds seizoen 2006-2007 is de spelerspas ingevoerd. Deze krijgen leden tegenwoordig digitaal en alleen wanneer ze speelgerechtigd zijn bij SV RAP, dus bij de KNVB ingeschreven zijn en al hun financiële verplichtingen hebben voldaan.

TEAMLIJSTEN
Ieder team is verplicht (via de aanvoerder) aan het begin van het seizoen een actuele teamlijst aan de ledenadministratie toe te zenden en mutaties direct door te geven. SV RAP zorgt hierop voor lijsten met namen en KNVB-nummers voor het invullen van de wedstrijdformulieren.

TOERNOOIEN
Aan het begin en aan het eind van het seizoen is er een beperkte mogelijkheid tot het organiseren en meedoen van toernooien. Hiertoe kunt u zich wenden tot het bestuur.

TRAINEN
Iedere dag van de week kan er worden getraind, in principe door maximaal vier groepen per avond; twee vanaf 19:00 uur en twee vanaf 20:30 uur. Trainingstijden dienen te worden aangepast in overleg met het bestuur.

VRIJWILLIGERS
SV RAP is altijd op zoek naar vrijwilligers, die zich in een bepaald gebied voor de club willen inzetten. Interesse? Stuur een e-mail naar het bestuur: bestuur@svrap.nl

WEDSTRIJDFORMULIER
Vóór aanvang van de wedstrijd dient de aanvoerder of de leider van een team het digitaal wedstrijdformulier in te vullen. Hierop dienen ingevuld te worden: Alle namen van de spelers van het team die aanwezig zijn (ook reservespelers) en hun KNVB-nummers en één assistent-scheidsrechter (vlagger) per team. Indien er fouten worden gemaakt, of onvolledigheden in de invulling geconstateerd worden door de KNVB, en deze zijn aantoonbaar te verwijten aan het team, zal de boete aan het team c.q. de aanvoerder door SV RAP worden doorberekend.

WEDSTRIJDSECRETARIS
De wedstrijdsecretaris behandelt vragen over het competitieschema, teamzaken bij de KNVB en oefenwedstrijden. Indien een team zich beschikbaar stelt om bij uitroostering een oefenwedstrijd te spelen, kan dit kenbaar gemaakt worden bij de wedstrijdsecretaris. Het team is dan verplicht te komen op de wedstrijden die voor het team worden geregeld. Ook kan een team zelf, in overleg met de wedstrijdsecretaris, een oefenwedstrijd regelen.

DISCLAIMER
SV RAP werd en wordt alleen bij rechte vertegenwoordigd door:
a) Frits Zuyderhoff, voorzitter van de SV RAP en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, dan wel door b) personen die daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd zijn door bovengenoemde F. Zuyderhoff, middels een welomschreven mandaat. SV RAP neemt geen verantwoordelijkheid voor ieder ander die zich, zonder daartoe gerechtigd te zijn, voordoet als vertegenwoordiger van de SV RAP.