Iedereen voor

SPORTIVITEIT

Voor ons is het belangrijk dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk en SV RAP wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Ons sportpark moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke regels.

SV RAP heeft daarom een sportiviteitscode opgesteld die hierbij kan helpen. Het bestuur en jeugdbestuur dragen deze code actief uit. Met name de spelers, de trainers, begeleiders/coaches en ouders/verzorgers hebben een belangrijke voorbeeldfunctie in het uitdragen en bewaken van deze code. Wij zijn van ervan overtuigd dat dat in ieders voordeel is.

De sportiviteitscode is hieronder in zeven hoofdstukken te lezen en tevens als PDF te downloaden.

1) INLEIDING

Als SV RAP willen wij er aan bijdragen dat al onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en (culturele) achtergrond. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden wij enorm belangrijk en wij willen en zullen actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels zodat ons sportpark een plek is en blijft waar sporters gezamenlijk en met plezier kunnen voetballen.

SV RAP heeft een sportiviteitscode opgesteld die hierbij kan helpen. Het bestuur, de commissies, de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels. En we zijn ons zeer bewust dat bij overtreding van de regels wij handelen moeten optreden en sancties kunnen volgen.

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van barmedewerker tot materiaalman. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Maar het kan ook gebeuren dat er rondom de voetbalvelden ook dingen die het voetbalspel en SV RAP in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en verbaal of fysiek geweld. “Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

Deze Sportiviteitscode en het daaruit voorkomende beleid is erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook, indien deze toch voorkomen, consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen en actief communiceren vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.

2) ALGEMEEN

De sportiviteitscode geldt voor alle leden, spelers, trainers, coaches, vrijwilligers, begeleiders en ouders/verzorgers. Zowel voor de Jeugd en Senioren.

Doelstelling
SV RAP wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Door een goed verenigingsgevoel willen we ervoor zorgen dat SV RAP een kindvriendelijke club is om trots op te zijn en waar de begeleiding positief en stimulerend is.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger aan de slag wil, moet van de sportiviteitscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers moeten weten welke regels er gelden. De sportiviteitscode moet door iedereen bij SV RAP worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen en voor niemand is er een uitzondering als het gaat om de sportiviteitscode. Iedereen doet mee aan het handhaven van de sportiviteitscode. Alle mensen die bij het voetballen bij onze club betrokken zijn moeten zich inzetten om alles rondom trainingen en wedstrijden goed en plezierig te laten verlopen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden (normen en waarden). Maar ook war we doen als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de sportiviteitscode houden. We nemen dan maatregelen!

Waarom een sportiviteitscode?
De sportwereld is de laatste jaren flink veranderd. Zo neemt de agressie rondom de velden toe en worden leden (zowel kinderen, als ouders, als senioren) steeds mondiger en ouders veeleisender. Voldoende redenen dus om met elkaar een aantal afspraken te maken.

3) ALGEMENE GEDRAGSREGELS

We vragen nadrukkelijk aandacht voor gedragsregels tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal:

 1. Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 2. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 3. We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 4. We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 5. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 6. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 7. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 8. Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Om die reden zijn er in de kleedkamers en elders op het complex Huisregels van toepassing:

 • Schoenen svp buiten/tegen bord afkloppen.
 • Kleedkamers schoon achterlaten.
 • Toiletten schoon achterlaten.
 • Papier, kauwgom, modder, gras etc. in afvalbakken.
 • Niet roken in de kleedkamer of gang.
 • Geen alcoholhoudende drank in kleedkamer of gang.
 • Geen glaswerk buiten de kantine.
 • Maak je rommel, ruim het dan zelf op.
 • Blijf als toeschouwer achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Fietsen plaatsen in de daarvoor bestemde rekken.
 • De toegang naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

4) GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER

De spelers zijn, als de leden van SV RAP, de kern van onze club.

De speler:

 • is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld;
 • neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden of meldt zich anders tijdig af bij trainer / leider;
 • is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig;
 • is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig;
 • heeft respect voor de tegenstander, de leider, de scheidsrechter en het publiek: deze mensen offeren hun vrije zaterdagochtend/middag ook voor jullie op!
 • accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens;
 • geeft na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter en tegenstanders (altijd!) een hand;
 • is zuinig op alle materialen die de leden mogen gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers;
 • klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan;
 • meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan;
 • laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider;
 • helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training;
 • gaat bewust en sportief om met de regels die bij voetballen gelden en waardeert dan anderen zoals leiders, trainers, scheidsrechters en bestuurders zich daarvoor inzetten.
5) GEDRAGSREGELS VOOR DE COACH

De coach:

 • heeft een voorbeeldfunctie voor het team;
 • heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders;
 • is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden;
 • ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter;
 • verzorgt eventueel in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden;
 • zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis;
 • is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak); ,./ verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

 • deelneemt aan leider/trainer-avonden en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd;
 • bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers;
 • wangedrag of andere problemen rapporteert aan de jeugdcordinator, contactpersoon of bestuurder van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden altijd de ouders/verzorgers ingelicht.

De taak van coach en teamleider overlappen elkaar enigszins.

6) GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINER

De trainer:

 • heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, begeleiders en medetrainers;
 • brengt spelers passie bij voor het spel;
 • is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.);
 • zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

 • deelneemt aan leider/trainer-avonden en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd;
 • er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen;
 • bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers;
  wangedrag of andere problemen rapporteert aan de jeugdcoördinator, contactpersoon of bestuurder van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden altijd de ouders/verzorgers ingelicht.
7) GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDER/VERZORGER

Bij onze vereniging verwachten we dat het gedrag en de invloed van de ouders/verzorgers langs de lijn positief en ondersteunend is.

De ouder/verzorger:

 • is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld;
 • blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld;
 • houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding);
 • laat de coaching van het team over aan de trainers en begeleiders;
 • onthoudt zich van commentaar op de scheidsrechter of spelleider;
 • blijft positief, juist bij verlies. Winnen is fijn, maar verliezen hoort er ook bij;
 • gaat niet in discussie met de leider en de scheidsrechter, zeker niet in aanwezigheid van kinderen. Heeft u iets te bespreken: doe dat op de goede plaats met de juiste mensen;
 • praat ook thuis over wedstrijden en trainingen; het is voor kinderen fijn om over ervaringen en belevenissen te kunnen praten.
BEKIJK OOK