Agenda AV 8 november 2021 AANVANG 20.00 uur

1 november 2021

Mededeling van het bestuur

De Corona-maatregelen staan toe dat in locaties waar mensen een vaste zitplaats hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt maximaal 50 personen per ruimte aanwezig mogen zijn, met inachtname van de 1,5 meter afstand en dit geldt dus ook voor onze Algemene Vergadering van a.s. maandag om 20.00 uur..

Op het niet naleven van deze maatregel staat een boete en alleen leden met een QR-code kunnen op de AV aanwezig zijn.

AGENDA

1.Opening van de voorzitter

2.Ingekomen stukken

3.Notulen van Algemene Vergadering van 30 juni 2019 en 16 nov.2020.

4.Mededelingen Bestuur

5.Jaarverslag secretaris seizoen 2019/2020 en 2020/2021

6.Jaarverslag penningmeester boekjaar 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021

7.Verslag kascommissie, decharge bestuur.

8.Verkiezing van het bestuur.

Het bestuur is thans als volgt samengesteld: Jurriaan Frakking(voorzitter),Charles Kint(vicevoorzitter), Jean Bollen (secretaris), Sven Landa (penningmeester) Jean Bollen is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor te benoemen als secretaris Nikola Pavloff. De overige bestuursleden zijn herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de commissie uit te breiden met Kevin Matzen(Jeugd) en Jesse Bollen (Juridische zaken en Evenementen)

9.Contributies seizoen 2020-2021

Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2021-2022 ongewijzigd te laten en als volgt vast te stellen

Senioren                   € 275

Jeugdleden(7-18)    € 175

Mini’s                       € 100

Niet/Spelende leden € 85

10.Vaststelling begroting seizoen 2021-2022

11.Verkiezing Jeugdcommissie

Zitting hebben Kevin Matzen(voorzitter) Nikola Pavloff (secretaris) Laura Kelderman(penningmeester) Jesse Bollen(Technische Zaken en Evenementen) Allen zijn herkiesbaar.

12.Verkiezing kascommissie

Zitting hebben Ellen Lambrecht(voorzitter) en Ralf Kint en allen zijn herkiesbaar. Ter vergadering zal een nieuw lid voor de kascommissie worden benoemd.

13.Verkiezing Klassieke Veteranencommissie

Zitting heeft Charles Kint en is herkiesbaar Ter vergadering zal nog een nieuw lid worden benoemd.

14.Rondvraag

15.Sluiting door de voorzitter.

Met sportgroeten,

Bestuur svRAP